سنگ شجر شکوفه بهاری انگشتری 1.8 گرم

160,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 1.8 گرمی طبیعی ، شکل بیضی دامله با نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه شفاف با رنگ متمایل به یاسی کمرنگ می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ شجر شکوفه بهاری انگشتری 1.8 گرم

فروخته شد!