سنگ شجر شکوفه بهاری درشت 18.2 گرم

170,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 18.2 گرمی طبیعی ، شکل بیضی/گرد خوش تراش دامله با نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه شفاف با رنگ متمایل به یاسی کمرنگ می باشد.

فروخته شد!