سنگ عقیق شجر شکوفه بهاری طبیعی 11 گرم

80,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق شجر بهاری درشت 11 گرمی طبیعی با نمایی مصور از شکوفه های بهار می باشد. یک ترک در سنگ وجود دارد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری شکوفه طبیعی معدنی
سنگ عقیق شجر شکوفه بهاری طبیعی 11 گرم

80,000 تومان