عقیق شفاف شجر بهاری 2.4 گرم

140,000 تومان

این سنگ یک عقیق شجر بهاری است که دارای زمینه شفاف و اینکلوژنهای سفید است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شفاف شجر بهاری 2.4 گرم

فروخته شد!