گارنت هسونیت نارنجی-زرد ریز 95 قیراط

(1 بررسی مشتری)

45,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت هسونیت طبیعی با رنگ نارنجی-زرد و ابعاد مخراجی ریز 2 میلیمتر است که دارای وزن کلی 95 قیراط می باشند.
 قیمت محصول به ازای هر قیراط می باشد که می توانید حداکثر 95 قیراط انتخاب کنید. هر قیراط ، حدود 20 عدد گارنت ریز درهم است.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت هسونیت ریز مخراجی طبیعی
گارنت هسونیت نارنجی-زرد ریز 95 قیراط

موجود