بایگانی دسته‌ی: دنیای میکروسکوپی گوهرها

در این صفحه دنیای میکروسکوپی گوهرها و بررسی اینکلوژنها از نظر گوهر شناسی می پردازیم. آشنایی با اینکلوژن های یک گوهر ما را در شناخت اصالت آن بسیار کمک می‌کند