بایگانی دسته‌ی: رنگ درمانی با سنگها

روانشناسی رنگها و رنگ درمانی با سنگها

روانشناسی رنگ قهوه ای ؛ رنگ درمانی با سنگهای قهوه ای رنگ

روانشناسی رنگ قهوه ای به ما می گوید این رنگ این یک احساس استواری می [...]

روانشناسی رنگ خاکستری ؛ رنگ درمانی با سنگهای خاکستری رنگ

خاکستری رنگی واقعا بی طرفانه است. انرژی آن پوچی، فقدان حرکت، عدم احساسات، گرما و [...]

1 دیدگاه

روانشناسی رنگ بنفش ؛ رنگ درمانی با سنگهای بنفش رنگ

بنفش رنگ موسیقی است؛ بر اساس روانشناسی رنگ بنفش این رنگ ما را تحریک و [...]

4 دیدگاه

روانشناسی رنگ نیلی ؛ رنگ درمانی با سنگهای نیلی رنگ

نیلی ترکیب آبی و بنفش است. رنگ آسمان نیمه شب عمیق است. روانشناسی رنگ نیلی [...]

روانشناسی رنگ سفید ؛ رنگ درمانی با سنگهای سفید رنگ

در روانشناسی رنگ سفید این رنگ به معنی پاکیزگی و خلوص است. برخلاف رنگ سیاه، [...]

2 دیدگاه

روانشناسی رنگ سیاه ؛ رنگ درمانی با سنگهای سیاه رنگ

سیاه بد تعبیر ترین رنگ است. سیاه در برخی از فرهنگ ها مرگ و نیستی [...]

روانشناسی رنگ آبی ؛ رنگ درمانی با گوهرها و سنگهای آبی رنگ

آبی سرد ترین رنگ است. رنگ آبی آسمان، اقیانوس، خواب، گرگ و میش می باشد. [...]

3 دیدگاه

روانشناسی رنگها چیست؟ رنگ درمانی با سنگها و معنای چرخه رنگها

روانشناسی رنگها به توضیح رفتاری و معنای چرخه رنگها روی زندگیمان می پردازد تا جایی [...]

روانشناسی رنگ قرمز ؛ رنگ درمانی با سنگهای قرمز رنگ

قرمز گرم ترین رنگ است. بر اساس روانشناسی رنگ قرمز این رنگ برونگرا ترین رنگ [...]

1 دیدگاه

روانشناسی رنگ قرمز مایل به نارنجی و سنگ درمانی با آن

در روانشناسی رنگ قرمز نارنجی یا ورمیلیون (vermilion) این رنگ انرژی پرتوی خالص قرمز و [...]