سنگ خورشید شفاف اشکی 3.2 قیراط

200,000 تومان

این محصول یک سان استون (سنگ خورشید) نارنجی رنگ با وزن 3.2 قیراط اشکی دامله با ابعاد کوچک همراه با پدیده اونتورسنسی قوی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ خورشید سان استون طبیعی
سنگ خورشید شفاف اشکی 3.2 قیراط

فروخته شد!