سنگ خورشید طبیعی 7.5 قیراط

395,000 تومان

این محصول یک سان استون (سنگ خورشید) نارنجی رنگ با وزن 7.5 قیراط بیضی دامله همراه با پدیده اونتورسنسی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ خورشید سان استون طبیعی
سنگ خورشید طبیعی 7.5 قیراط

فروخته شد!