سنگ خورشید طبیعی 3 قیراط

20,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) نارنجی رنگ 3 قیراطی گرد دامله با ابعاد ریز است .

فروخته شد!