سنگ جاسپر چوبی بیضی 19 گرم

70,000 تومان

این محصول یک جاسپر چوبی بیضی درشت با وزن 19 گرم است که نمایی شبیه به یک تکه چوب یا یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد. جاسپر چوبی نامی تجاری برای نوعی ماسه سنگ با نمایی مطابق تصاویر است.

موجود

قیمت خرید سنگ جاسپر چوبی منظره
سنگ جاسپر چوبی بیضی 19 گرم

موجود