سنگ خورشید 5.6 قیراط

90,000 تومان

این محصول یک سان استون (سنگ خورشید) نارنجی رنگ با وزن 5.6 قیراط مستطیلی دامله با ابعاد کوچک همراه با پدیده اونتورسنسی ضعیف می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ خورشید سان استون طبیعی
سنگ خورشید 5.6 قیراط

فروخته شد!