بارخانه سنگ خورشید بیضی 29.4 قیراط

190,000 تومان

این محصول بارخانه 10 عددی سان استون (سنگ خورشید) نارنجی رنگ با وزن کلی 29.4 قیراط بیضی دامله با ابعاد کوچک همراه با پدیده اونتورسنسی متوسط می باشد.

فروخته شد!