سان استون طبیعی زیبا تراش بیضی 14 قیراط

294,000 تومان

این محصول یک سان استون زیبا و بدون بهسازی، دارای پدیده چاتویانسی است که در نور شدید پدیده استار چهار یال را نیز نشان میدهد. مانند اغلب فلدسپارها، در بغل سنگ ترکهایی جزیی دیده میشود.

فروخته شد!