سنگ خورشید با پدیده چاتویانسی قوی 10.9 قیراط

195,000 تومان

این محصول یک سنگ خورشید با کیفیت و دارای پدیده چاتویانسی قوی می باشد. به دلیل ترکهایی جزئی در سنگ باید در هنگام سوار کردن آن روی رکاب دقت شود.

فروخته شد!