سنگ جاسپر چوبی بیضی 19.8 گرم

45,000 تومان

این محصول یک جاسپر چوبی بیضی درشت با وزن 19.8 گرم است که نمایی شبیه به یک تکه چوب یا یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد. جاسپر چوبی نامی تجاری برای نوعی ماسه سنگ با نمایی مطابق تصاویر است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ جاسپر چوبی طبیعی
سنگ جاسپر چوبی بیضی 19.8 گرم

فروخته شد!